هزارۀ نو

نِحِمیا 13:8 هزارۀ نو (NMV)

این در نظرم بسیار ناپسند آمد و تمامی اسباب خانۀ طوبیا را از انبار بیرون ریختم.

نِحِمیا 13

نِحِمیا 13:7-11