هزارۀ نو

میکاه 7:8 هزارۀ نو (NMV)

ای دشمن من بر من شادی مکن،زیرا اگرچه بیفتم، بر خواهم خاست،و اگرچه در تاریکی بنشینم،خداوند نور من خواهد بود.

میکاه 7

میکاه 7:2-9