هزارۀ نو

میکاه 7:7 هزارۀ نو (NMV)

اما من به سوی خداوند چشم می‌دوزم،و برای خدای نجاتِ خویش انتظار می‌کشم؛خدای من مرا اجابت خواهد کرد.

میکاه 7

میکاه 7:1-14