هزارۀ نو

میکاه 6:9 هزارۀ نو (NMV)

آواز خداوند به شهر ندا درمی‌دهد -ترسیدن از نام تو، خردمندی است:«به عصا و مقرر‌دارندۀ آن گوش فرا دهید!

میکاه 6

میکاه 6:5-16