هزارۀ نو

میکاه 5:11 هزارۀ نو (NMV)

شهرهای سرزمین تو را از میان خواهم برد،و دژهایت را جملگی فرو خواهم ریخت؛

میکاه 5

میکاه 5:7-14