هزارۀ نو

میکاه 5:10 هزارۀ نو (NMV)

و خداوند می‌گوید:در آن روز اسبانت را از میانت منقطع خواهم ساخت،و ارابه‌هایت را نابود خواهم کرد.

میکاه 5

میکاه 5:5-13