هزارۀ نو

میکاه 3:7 هزارۀ نو (NMV)

رؤیابینانْ شرمسار خواهند گردید،و پیشگویان، رسوا خواهند گشت.جملگی روی خود را خواهند پوشانید،زیرا پاسخی از جانب خدا نخواهد بود.

میکاه 3

میکاه 3:1-9