هزارۀ نو

میکاه 2:5 هزارۀ نو (NMV)

پس در جماعت خداوند کسی برای تو نخواهد بودکه به قرعه، زمین را با ریسمانِ اندازه‌گیری تقسیم کند.

میکاه 2

میکاه 2:4-11