هزارۀ نو

میکاه 2:10 هزارۀ نو (NMV)

برخیزید و بروید،زیرا اینجا مکانی برای استراحت نیست،چراکه در آن نجاستی هستکه به بلایی مُهلِک هلاک می‌کند.

میکاه 2

میکاه 2:8-13