هزارۀ نو

مکاشفه 8:3 هزارۀ نو (NMV)

و فرشته‌ای دیگر آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت، و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعاهای همۀ مقدسین بر مذبح طلاییِ پیش تخت تقدیم کند.

مکاشفه 8

مکاشفه 8:1-11