هزارۀ نو

مکاشفه 21:21 هزارۀ نو (NMV)

دوازده دروازۀ شهر، دوازده مروارید بودند، یعنی هر یک از دروازه‌ها یک مروارید بود. و میدان شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود.

مکاشفه 21

مکاشفه 21:13-27