هزارۀ نو

مکاشفه 17:15 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه فرشته با من گفت: «آن آبها که دیدی، که فاحشه بر آنها قرار دارد، همانا ملتها و جماعتها و قومها و زبانها هستند.

مکاشفه 17

مکاشفه 17:13-18