هزارۀ نو

مکاشفه 13:18 هزارۀ نو (NMV)

و این حکمت می‌طلبد. هر که بصیرت دارد، بگذار تا عدد آن وحش را محاسبه کند، چرا که آن، عدد انسان است. و عدد او ششصد و شصت و شش است.

مکاشفه 13

مکاشفه 13:17-18