هزارۀ نو

مکاشفه 11:2 هزارۀ نو (NMV)

ولی تو را با صحن بیرونی کاری نباشد و آن را اندازه مگیر، زیرا که آن به کافران واگذار شده است. اینان شهر مقدّس را چهل و دو ماه لگدمال خواهند کرد.

مکاشفه 11

مکاشفه 11:1-11