هزارۀ نو

مَلاکی 4:3 هزارۀ نو (NMV)

و خداوند لشکرها می‌گوید: در آن روز که من عمل کنم، شما شریران را لگدمال خواهید کرد و آنان خاک زیر پای شما خواهند بود.

مَلاکی 4

مَلاکی 4:1-6