هزارۀ نو

مَلاکی 2:6 هزارۀ نو (NMV)

تعلیم صحیح در دهانش بود و بی‌عدالتی بر زبانش یافت نمی‌شد. در آرامش و انصاف با من سلوک می‌کرد، و بسیاری را از گناه بازمی‌گردانید.

مَلاکی 2

مَلاکی 2:2-8