هزارۀ نو

مَرقُس 4:10 هزارۀ نو (NMV)

هنگامی که عیسی تنها بود، آن دوازده تن و کسانی که گِردش بودند، دربارۀ مَثَلها از او پرسیدند.

مَرقُس 4

مَرقُس 4:2-19