هزارۀ نو

مزمور 9:1 هزارۀ نو (NMV)

تو را، ای خداوند، به تمامی دل سپاس خواهم گفت؛همۀ شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد.

مزمور 9

مزمور 9:1-9