هزارۀ نو

مزمور 108:9 هزارۀ نو (NMV)

موآب ظرف دست‌شویی من است؛بر اَدوم پای‌پوش خود را می‌افکنم،و بر فلسطین بانگ پیروزی برمی‌آورم.»

مزمور 108

مزمور 108:1-13