هزارۀ نو

مراثی اِرمیا 3:58 هزارۀ نو (NMV)

«خداوندگارا، تو به دادرسی من آمدی،و حیاتم را فدیه کردی.

مراثی اِرمیا 3

مراثی اِرمیا 3:49-65