هزارۀ نو

مراثی اِرمیا 3:45 هزارۀ نو (NMV)

ما را در میان قومها،خاکروبه و زباله ساختی.

مراثی اِرمیا 3

مراثی اِرمیا 3:42-50