هزارۀ نو

مراثی اِرمیا 2:6 هزارۀ نو (NMV)

او مسکن خویش را همچون باغی ویران ساخته،و مکان ملاقات خود را به ویرانه‌ای بدل کرده است؛خداوند اعیاد و شَبّاتها را در صَهیون از یادها بردهو در شدت خشم خویش پادشاه و کاهن را خوار ساخته است.

مراثی اِرمیا 2

مراثی اِرمیا 2:1-8