هزارۀ نو

لوقا 7:26 هزارۀ نو (NMV)

پس برای دیدن چه رفته بودید؟ برای دیدن پیامبری؟ آری، به شما می‌گویم کسی که از پیامبر نیز برتر است.

لوقا 7

لوقا 7:19-33