هزارۀ نو

لوقا 23:44 هزارۀ نو (NMV)

حدود ساعت ششم بود که تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت نهم ادامه یافت،

لوقا 23

لوقا 23:42-47