هزارۀ نو

لوقا 19:33 هزارۀ نو (NMV)

و چون کره را باز می‌کردند، صاحبانش به ایشان گفتند: «چرا کره را باز می‌کنید؟»

لوقا 19

لوقا 19:32-38