هزارۀ نو

لاویان 27:29 هزارۀ نو (NMV)

هیچ انسانی را که وقف شده است، یعنی کسی را که باید به نابودی کامل سپرده شود، نمی‌توان فدیه داد؛ او باید حتماً کشته شود.

لاویان 27

لاویان 27:27-34