هزارۀ نو

لاویان 26:30 هزارۀ نو (NMV)

مکانهای بلند شما را ویران خواهم کرد و مذبحهای بخورتان را قطع خواهم نمود، و اجساد شما را بر جسد بتهای بی‌ارزشتان خواهم افکند؛ و جان من از شما کراهت خواهد داشت.

لاویان 26

لاویان 26:29-35