هزارۀ نو

فیلیپیان 3:13 هزارۀ نو (NMV)

برادران، گمان نمی‌کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛ امّا یک کار می‌کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می‌سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده،

فیلیپیان 3

فیلیپیان 3:10-21