هزارۀ نو

فیلیمون 1:8 هزارۀ نو (NMV)

از این رو، هرچند در مسیح این جسارت را دارم که تو را به انجام آنچه سزاوار است حکم کنم،

فیلیمون 1

فیلیمون 1:3-13