هزارۀ نو

فیلیمون 1:6 هزارۀ نو (NMV)

دعایم این است که مشارکت ایمانت بسی کارگر افتاده، تو را به شناخت هر قابلیت نیکویی رهنمون شود که در جهت نیل به قامت مسیح در ماست.

فیلیمون 1

فیلیمون 1:1-13