هزارۀ نو

فیلیمون 1:23 هزارۀ نو (NMV)

اِپافْراس، همزندان من در مسیحْ عیسی، تو را سلام می‌فرستد.

فیلیمون 1

فیلیمون 1:14-25