هزارۀ نو

غلاطیان 4:25 هزارۀ نو (NMV)

هاجَر کوه سیناست، در عربستان، و بر شهر اورشلیم کنونی انطباق دارد، زیرا با فرزندانش در بندگی به سر می‌بَرد.

غلاطیان 4

غلاطیان 4:16-31