هزارۀ نو

غلاطیان 2:19 هزارۀ نو (NMV)

زیرا من به واسطۀ خودِ شریعت، نسبت به شریعت مُردم تا برای خدا زیست کنم.

غلاطیان 2

غلاطیان 2:17-21