هزارۀ نو

غزل غزل‌ها 7:8 هزارۀ نو (NMV)

گفتم به درخت نخل برآیم،و خوشه‌هایش برگیرم؛سینه‌هایت چونان خوشه‌های تاکْ باد،رایحۀ نَفَسَت، همچون سیبها،

غزل غزل‌ها 7

غزل غزل‌ها 7:1-9