هزارۀ نو

غزل غزل‌ها 6:5 هزارۀ نو (NMV)

چشمانت را از من بگردان،زیرا مرا افسون می‌کنند.گیسوانت همچون گلۀ بزهاست،که از دامنه‌های جِلعاد فرود آیند.

غزل غزل‌ها 6

غزل غزل‌ها 6:1-12