هزارۀ نو

غزل غزل‌ها 6:13 هزارۀ نو (NMV)

باز آی، ای دختر شولَمّی، باز آی!باز آی تا بر تو بنگریم، باز آی!چرا می‌خواهید بر دختر شولَمّی بنگرید،چنانکه گویی به رقصِ میان دو لشکر؟

غزل غزل‌ها 6

غزل غزل‌ها 6:8-13