هزارۀ نو

عِزرا 3:11 هزارۀ نو (NMV)

آنان با ستایش و شکرگزاری، برای خداوند سراییده، می‌گفتند:«او نیکوست،و محبتش به اسرائیل جاودانه است.»و تمامی قوم به آواز بلند فریاد برآورده، خداوند را ستایش می‌کردند زیرا پی خانۀ خداوند نهاده شده بود.

عِزرا 3

عِزرا 3:5-13