هزارۀ نو

عوبَدیا 1:20 هزارۀ نو (NMV)

تبعیدشدگانِ این لشکرِ بنی‌اسرائیل،سرزمین کنعانیان را تا صَرِفَه تسخیر خواهند کرد؛و تبعیدشدگانِ اورشلیم که در سِفارَد هستند،شهرهای نِگِب را تصرف خواهند نمود.

عوبَدیا 1

عوبَدیا 1:14-21