هزارۀ نو

عوبَدیا 1:14 هزارۀ نو (NMV)

بر سر چهارراه مَایستتا پناه‌جویانشان را قتل‌عام کنی؛و بازماندگانشان را در روز بلا تسلیم منما.

عوبَدیا 1

عوبَدیا 1:5-17