هزارۀ نو

عبرانیان 6:15 هزارۀ نو (NMV)

و بدین‌گونه، ابراهیم پس از آنکه با شکیبایی انتظار کشید، وعده را یافت.

عبرانیان 6

عبرانیان 6:9-20