هزارۀ نو

عبرانیان 5:7 هزارۀ نو (NMV)

او در ایام زندگی خود بر زمین، با فریادهای بلند و اشکها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه کرد و به‌خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد.

عبرانیان 5

عبرانیان 5:1-14