هزارۀ نو

عبرانیان 3:11 هزارۀ نو (NMV)

پس در خشم خود سوگند خوردمکه به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت.»

عبرانیان 3

عبرانیان 3:6-18