هزارۀ نو

عاموس 8:10 هزارۀ نو (NMV)

جشنهای شما را به سوگواری بدل خواهم کرد،و همۀ سرودهایتان را به مرثیه؛بر هر کمری، پلاس خواهم آورد،و بر هر سری، طاسی؛و آن را مانند سوگواری برای پسری یگانه،و آخرش را همچون روزی تلخ خواهم ساخت.»

عاموس 8

عاموس 8:3-14