هزارۀ نو

عاموس 5:14 هزارۀ نو (NMV)

نیکویی را بجویید و نه بدی را،تا زنده بمانید؛و بدین‌گونه یهوه خدای لشکرها با شما خواهد بود،چنانکه خود می‌گویید.

عاموس 5

عاموس 5:7-24