هزارۀ نو

زکریا 1:4 هزارۀ نو (NMV)

شما همچون پدران خود مباشید که انبیای پیشین به آنان ندا داده، گفتند: ”خداوند لشکرها می‌فرماید: از راههای بد و اعمال پلید خود بازگشت کنید.“ اما خداوند می‌گوید، آنان نشنیدند و به من اعتنا نکردند.

زکریا 1

زکریا 1:1-12