هزارۀ نو

رومیان 4:14 هزارۀ نو (NMV)

زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق دارند وارث باشند، ایمان بی‌ارزش می‌شود و وعده باطل.

رومیان 4

رومیان 4:9-23