هزارۀ نو

رومیان 16:8 هزارۀ نو (NMV)

به آمپْلیاتوس که او را در خداوند دوست می‌دارم، سلام برسانید.

رومیان 16

رومیان 16:1-12