هزارۀ نو

رومیان 13:6 هزارۀ نو (NMV)

به همین سبب نیز مالیات می‌پردازید، زیرا صاحبان قدرت که تمامِ وقت خود را وقف کار حکومت می‌کنند، خدمتگزاران خدایند.

رومیان 13

رومیان 13:1-13