هزارۀ نو

رومیان 10:9 هزارۀ نو (NMV)

که اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

رومیان 10

رومیان 10:7-16