هزارۀ نو

داوران 5:1 هزارۀ نو (NMV)

پس دِبورَه و باراق پسر اَبینوعَم، در آن روز این سرود را سراییدند:

داوران 5

داوران 5:1-9